Συμμετοχή στο διήμερο σεμινάριο του Sensei Sugawara (7o Dan)

Συμμετοχή στο σεμινάριο του Sensei Sugawara (7o Dan), OAKA, Αθήνα, 27-28/10/2013.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic